JS Travel Kit - шаблон joomla Новости
du an FLC Eco Charm PiRealtor: một ý định đơn giản tạo nên thành công lớn

du an FLC Eco Charm PiRealtor: một ý định đơn giản tạo nên thành công lớn

chu×i tiÇn ích dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc c¥u trúc như v­y nào?

sau lúc thành công VÛi hàng lo¡t Nhïng Dòng s£n ph©m b¥t đÙng s£n ß tÉnh Thanh Hoá và Bình ĐËnh, mÛi đây, t­p đoàn FLC vëa mÛi cho nên m¯t dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng ĐÑi vÛi quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha. dñ án đang có đưãc sñ quan tâm të bên Khách hàng VÛi mÙt chu×i cơ sß v­t ch¥t đ§y NÕi b­t.

k¿t c¥u tiÇn ích dñ án Eco Charm bao gÓm Nhïng gì? M­t đÙ diÇn tích l¯p đ·t Các h¡ng måc ß dñ án thành sao? vË trí biÇt thñ Eco Charm ß đâu? là Nhïng v¥n đÁ të dñ án xa l¡ cça t­p đoàn FLC đang đưãc Nhïng Quý khách chú ý Vài nét các nh¥t.

ĐÑi vÛi bài vi¿t đưãc chia s» të Các chuyên gia PiRealtor ß đây, chúng tôi s½ Đánh giá Nhïng viÇc xoay quanh Nhïng k¿t c¥u tiÇn nghi t¡o t¡i dñ án Eco Charm Đà Nµng, hi vÍng đây s½ là nguÓn tài liÇu tham kh£o hïu nghi Khi¿n Quý khách t¡o thà tìm ki¿m và chÍn cho mình 1 ch× sinh sÑng nghÉ dưáng thích hãp.

thi¿t k¿ hÇ thÑng tiÇn ích ß dñ án FLC Eco Charm

VÛi quy mô quy ho¡ch mÛi 60ha, dñ án Eco Charm Đà Nµng đưãc chç đ§u tư sí dång kho£ng 67% phéc diÇn tích nh±m thi¿t k¿ môi trưÝng sÑng và Các tiÇn nghi phåc vå cho cuÙc sÑng cça cÙng đÓng dân cư và du khách.

trong sÑ đ¥y, c¥u trúc Nhïng tiÇn nghi đưãc bÑ trí như sau: năm.2ha dành Các thi¿t k¿ Nhïng h¡ng måc thương m¡i, 18,6ha đưãc sí dång cho v¥n đÁ k¿t c¥u tiÇn nghi công cÙng, và 13,9ha là diÇn tích đà bÑ trí H¡ t§ng giao thông nÙi khu vñc.

hÇ thÑng cơ sß v­t ch¥t t¡i nhà phÑ Eco Charm đưãc ưu tiên phát triÃn mang đ­m phong cách thiên v­y cây xanh thoáng đãng trong sÑ lành. dña vË trí thu­n lãi, to¡ l¡c ngay vùng biÃn hoang sơ lưu n¯m đ§y trË giá và nguÓn tài nguyên tñ nhiên phong phú, đây chánh là lãi th¿ đ·c biÇt trÍng điÃm cça chç đ§u tư trong sÑ viÇc c¥u trúc Các tiÇn ích t¡i dñ án FLC Đà Nµng.

BiÃu tưãng cça Nhïng tiÇn ích t¡i đây đó chánh là khu sân Golf đưãc c¥u trúc đem đ³ng c¥p quÑc tiÅn đưãc phç xanh do Các th£m cÏ tươi mát, là nơi thư thái lý tưßng dành cho Các quý ông và bè b¡n.

Eco Charm Đà Nµng thu­n tiÇn trong v¥n đÁ khai thác tiÁm năng du lËch biÃn dña vË th¿ đ¯c đËa cái bÝ biÃn 200m, kÁ c¡nh bãi t¯m Sơn Thçy, yên Bàng, đÁu là Các bãi biÃn nÕi ti¿ng điÃm đây đưãc ưa thích.

Đan xen vô Nhïng cơ sß v­t ch¥t tñ th¿ đ¥y chánh là Các k¿t c¥u m·t nưÛc NÕi b­t có công viên sinh thái, công mĩ văn hoá chăm l§n TrưÛc tiên t¡o m·t t¡i ViÇt Nam đưãc thñc hiÇn VÛi diÇn tích rÙng 2.4 ha.

KÁ c¡nh đó còn t¡o khu vñc BBQ ngoài trÝi, con đưÝng điêu kh¯c ngoài trÝi, đưÝng hoa phưãng, đÁu là Nhïng tiÇn nghi tràn đ§y không gian tñ th¿ hiÇn hïu, mà Quý khách có thà tha hÓ tr£i nghiÇm.

thành th¿ đëng kh£ năng thi¿u ß khu đô thË s§m u¥t này đó chánh là c¥u trúc t¡i khu vñc trung tâm kinh doanh, Shophouse, siêu thË, cùng Nhïng bÙ môn vui chơi chu©n mñc năm sao mang l¡i sñ phong phú trong sÑ Các mô hình tiÇn nghi, có kh£ năng phåc vå ngay nhu c§u cça Quý khách hàng.

Clubhouse tiên ti¿n đ³ng c¥p ĐÑi vÛi khu vñc tiÇc ngoài trÝi, khu vñc thà dåc thà thao phéc phù hãp, hÓ bơi, Kid Zone điÃm gi£i trí dành tr» em giàu ch¥t nhân văn cho Nhïng cư dân nhí, tÕ hãp chç hàng, m¡ng lưÛi cía hàng ©m thñc, quán cà phê, bà chèo thuyÁn Kayak,… cũng là Nhïng tiÇn nghi đưãc quan tâm chú trÍng thñc hiÇn ß khuôn viên nÙi khu mà Quý khách có thà thëa hưßng ngay t¡i khuôn viên nÙi khu vñc dñ án.

Khái quát vÁ vË trí dñ án Eco Charm Đà Nµng

dưÛi Các chia s» vÁ tiÇn ích Shophouse Eco Charm, Quý khách hàng t¡o thà tham kh£o thêm Nhïng đ·c nơi vË trí mà dñ án FLC Eco Charm đang ©n chéa.

Cå kh£ năng, dñ án t¡o đËa th¿ to¡ l¡c ngay cía sông Cu Đê thuÙc qu­n Liên ChiÃu, thành phÑ Đà Nµng. nơi đây chính là ch× liên k¿t khu vñc trÍng tâm lúc t¡o sñ hiÇn hïu cça 4 tuy¿n đưÝng giao thông huy¿t m¡ch, bao gÓm: Hành lang kinh t¿ Đông Tây, QuÑc lÙ 1A, đưÝng NguyÅn T¥t Thành và cao tÑc Liên ChiÃu - Dung Qu¥t.

chéa đñng vË th¿ lưng giáp núi, m·t bưÛc biÃn và dÓi dào nguÓn tài nguyên thiên th¿, vË th¿ dñ án đưãc thëa hưßng c£ vÁ Các trË giá sinh sÑng l«n tiÁm năng xây. ĐÑi vÛi thå linh ho¡t cça các tuy¿n đưÝng, viÇc áp dång liên k¿t khu vñc và g¯n k¿t giao thông đưãc diÅn thành vô cùng đơn gi£n.

ChÉ VÛi 5-25 phút đi, Quý khách hàng có thà ti¿p c­n khu sân bay Đà Nµng, ga Đà Nµng, trung tâm hành chính, bÇnh viÇn ung bưÛu, b¿n xe thành phÑ, khu công nghÇ thông tin, khu vñc đô thË Tây B¯c, và hàng lo¡t Nhïng khu resort, bãi biÃn đÉnh chç hàng, Nhïng hình théc vui chơi gi£i trí nghÉ ngơi hiÇn hïu.

trên đây là mÙt sÑ thông tin vÁ dñ án FLC Eco Charm Đà Nµng đưãc tÕ hãp të Nhïng chuyên gia PiRealtor Team. Các Quý khách đang t¡o sñ chú ý l¡i dñ án l¡ này t¡o kh£ năng tham kh£o thêm Nhïng nÙi dung bài vi¿t Gami Eco Charm PiRealtor khác đưãc chúng tôi c­p nh­t thưÝng xuyên ß đây ho·c liên hÇ trñc ti¿p nh±m đưãc h× trã t­n tình.

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""